21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва

Загальні відомості

logo doshkiln osvita


Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва, створений у 2018 році, здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для національної системи України за двома напрямами:

 • Галузь знань 01 «Освіта», 012 «Дошкільна освіта» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вихователь дітей раннього і дошкільного віку», додаткова кваліфікація «Вихователь логопедичних груп/асистент педагога з інклюзивної освіти»; освітній ступінь «бакалавр», кваліфікація «Вихователь закладу дошкільної освіти, вихователь-методист».
 • Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», 014 «Музичне мистецтво» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», кваліфікація «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільної освіти», освітній ступінь бакалавр «Вчитель музики загальноосвітньої школи, музичний керівник закладу дошкільного виховання, організатор дозвіллєвої діяльності».

Факультет працює у складі трьох кафедр: кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук Кобзаренко Л.А.); кафедри теорії та методики музичного виховання (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства Іскра С.І.); кафедри суспільно-гуманітарних наук (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Лисий А.К.).

Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету в провадженні освітніх стандартів враховують сучасні вимоги до формування особистості вихователя, відображені в нормативно-правових документах, покликані ознаками глобалізації, інтеграції, інтенсивної інформатизації соціуму; розвивають у здобувачів освіти здатність до вияву критичного мислення та здійснення інноваційної діяльності; докладають зусиль, щоб прищепити тим, хто здобуває освіту, прагнення до постійного самовдосконалення, індивідуального стилю, високого рівня педагогічної майстерності, що уможливлюється великою увагою до практичного аспекту в підготовці майбутніх вихователів. З огляду на це, усі заходи позначені осучасненими підходами.

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ

slobod t s

 

Декан факультету


Слободинська Тамара Степанівна,
доктор філологічних наук, професор

 

 

 

 

 


fedchyshyna t l

 

Заступник декана з навчальної роботи:


Федчишина Тетяна Леонідівна

 

 

 

 

 

 


bahchevan n a

 

Заступник декана з виховної роботи


Бахчеван Наталія Анатоліївна

 

 

 

 

 

 


doshkiln1

Здобувачі вищої освіти факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва – це ерудована, творча, з перспективними високоінтелектуальними ідеями, великим потенціалом до професійного зростання молодь, здатна до самореалізації та самовдосконалення в сучасному європейському освітньому просторі.

Під час навчання на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва студенти мають змогу займатися науково-дослідною роботою. А це виконання дипломних досліджень, участь у діяльності проблемних груп та гуртків, апробація результатів досліджень на семінарах, конференціях різного рівня, підготовка публікацій, участь у наукових конкурсах й олімпіадах тощо.

Наукова робота викладачів факультету:

 • Розробка найбільш актуальних наукових проблем у галузі дошкільної освіти й музичного мистецтва.
 • Набуття викладачами кафедр практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність.
 • Посилення теоретичної та практичної вагомості наукових доробків, підготовлених викладацьким складом, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування.
 • Розвиток наукової ініціативи науковців із залученням студентів до підтримки співпраці з аналогічними закладами освіти Вінницької області та України в цілому.
 • Залучення здобувачів освіти факультету до наукової діяльності шляхом розробки та підвищення якості студентських наукових досліджень.
 • Систематична організація та підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів з метою генерування та впровадження нових ідей, думок.
doshkiln2
 • Залучення студентів до участі в конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
 • Підвищення якості студентських наукових праць.
 • Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі науково-методичної та інноваційної діяльності.
 • Сприяння професійній мобільності викладачів, стажуванню у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти.
 • Підвищення рівня публікаційної активності викладачів у наукових фахових виданнях.
 • Розширення міжнародних науково-практичних зв’язків факультету.

Викладачі та здобувачі освіти факультету систематично організовують науково-практичні конференції, а саме: «Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій», «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі», «Науково-дослідна діяльність як шлях формування компетентності майбутніх фахівців», семінар «Інклюзивна освіта» тощо. Традиційною стала участь науково-педагогічних та педагогічних працівників факультету в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», яка відбувається щорічно на базі коледжу. Науково-педагогічна асамблея «Стратегія розбудови наукової роботи в час освітніх перетворень» спрямовує викладачів факультету на плідну дослідницьку роботу.

doshkiln3

Науково-практичний семінар для керівників закладів дошкільної освіти міста та викладачів факультету на тему: «Співпраця закладу дошкільної освіти та Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» у формуванні фахової компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників в процесі педагогічної практики» сприяє практичній підготовці здобувачів освіти факультету. Науково-практична конференція «Проблеми реформування педагогічної науки і освіти» (15-16 лютого 2019 року, м. Ужгород) також стала актуальною для кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук Кобзаренко Л.А.).

Помітною стала доповідь професора Слободинської Т.С. на пленарному засіданні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі» (11 квітня 2019 року, м. Хмельницький).

Руда Т.В. стала учасником багатьох наукових форумів: Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку» (4-8 квітня 2019 року, Словацька Республіка, Угорщина та Польща), конференції «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення» (29 вересня 2018 року, м. Харків); ІV регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів та технікумів» (лютий 2019 року, м. Вінниця) тощо.

doshkiln4

Федчишина Т.Л. також активний учасник наукових заходів різного рівня, зокрема семінару-тренінгу «Цифрові відкриті системи у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності студентів та аспірантів» (Національна академія педагогічних наук: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання (7 лютого 2019 року). Всеукраїнський науково-методичний семінар «Микола Дмитрович Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта (до 90-річчя від дня народження вченого)» - 24 вересня 2018 року – перебував у форматі професійних інтересів Токар Л.П.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (19-20 квітня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) стала предметом уваги викладачів Тарашевської О. В. та Цісар І.В.

Сорочан М.П. стала активним учасником форуму «Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій» (4 жовтня 2018 року, м. Вінниця).

doshkiln5

Завданнями факультету також є підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності через призму реалізації концепції «Нова українська школа» та формування професійних компетентностей майбутнього музичного керівника в умовах забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

У 2016 році навчальний заклад отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (музичне мистецтво) освітній рівень «бакалавр», а в 2018 році успішно акредитував освітньо-професійну програму за цим освітнім рівнем.

Сфера наукових інтересів кафедри теорії та методики музичного виховання – «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики та музичного керівника дошкільного закладу в багатомовному інформаційно-комунікаційному середовищі».

11 грудня 2018 року на базі коледжу за інформаційної підтримки Вінницького обласного будинку учителя, міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради започатковано щорічне проведення семінару-практикуму для вчителів музичного мистецтва міста та області. Ініціаторами та організаторами заходу «У колі канонів» стали викладачі кафедри Т. Агейкіна-Старченко та С. Іскра. Семінар-практикум у колі канонів об’єднав понад 50 вчителів області.

doshkiln6

Пріоритетним напрямком саморозвитку і ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є стажування (у тому числі міжнародні), відвідування майстер-класів, участь у конкурсах виконавської майстерності.

Так, викладачі Іскра С.І. та Агейкіна-Старченко Т.В. пройшли міжнародне стажування в одному з провідних національних ЗВО Чехії – за темою «Інновації в навчальному процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прага, Чехія, 2018 р.). Викладач Гаврилюк О.А. стала учасницею Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку», що відбувся 4-8 квітня 2019 року у м. Пряшів (Словацька Республіка), м. Будапешт (Угорщина), м. Краків (Польща).

Викладачі Іскра С.І. та Годна С.І. стажувалися у джазової співачки Наталії Дороти Любрано в Польщі (2016 р.); стали учасниками майстер-класів у рамках хорового фестивалю «Співаючий Брюссель» (Бельгія, 2018 р.); майстер-класу зі скрипки заслуженої артистки України, солістки-інструменталістки – Майї Онищук та з постановки голосу лауреата міжнародних конкурсів, солістки Муніципального театру ім. О. Саліка – Галини Дигуляр (Львів, 2018 р.), майстер-класу польського піаніста Пьотра Коваля (Вінниця, 2019 р.); пройшли стажування у професора Пшемислава Палки, професора Ельжбети Вторковської, доктора Павла Лучака в рамках Хорової академії (Кошалін, Польща, 2019 р.).

doshkiln7

Викладачі кафедри теорії та методики музичного виховання здійснюють художнє керівництво творчими колективами коледжу. Так, Давидовський Н.А. – художній керівник Народної жіночої хорової капели, Годна І.С. – Народного вокального тріо викладачів «Ажур». Художні керівники колективів мають у своїх творчих доробках репертуарні збірки з власними обробками. Колективи беруть активну участь у мистецькому житті коледжу й міста.

Вокальний ансамбль бакалаврів «MELOS» (кeрівник Агeйкіна-Старчeнко Т.В.) – Лауреат II ступеня Міжнародного вокально-хорового фeстивалю-конкурсу (Чeрнівці, 2019); вокальне тріо «Ажур» (художній керівник Годна І.С.) – лауреат І ступеня ХVІІІ фестивалю колядок та пасторальок (Бензін, Польща, 2012 р.) та лауреат ІІІ ступеня VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокалу, хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (Львів, 2019); Народна жіноча хорова капела «Соломія» (художній керівник Давидовський Н.А.) – лауреат Міжнародного конкурсу хорового співу ім. В.Іжевського (Іллінці, 2019) та лауреат ІІІ ступеня Х Фестивалю-конкурсу хорового мистецтва ім. Г. Музическу (Ясси, Румунія, 2019).

Кафедра займає активну позицію в культурно-мистецькому середовищі міста, є ініціатором і організатором цікавих творчих проектів:

doshkiln8

Корисні посилання:

 

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ