21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13

Кафедра германської філології

Загальні відомості

ger1Історія й сьогодення кафедри

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», досвіду підготовки з 2007 року бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)» і процесу розбудови в коледжі системи фахових кафедр була створена профільна випускова кафедра германської філології.

Навчальна робота кафедри

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних і практичних дисциплін германської філології для студентів філологічного факультету коледжу:

  •  англійська мова (історія мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, стилістика, теорія і практика перекладу, країнознавство, практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської мови, ділова англійська мова, а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір);
  •  німецька мова;


Завдяки участі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління» (керівник робочої групи коледжу – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. Г. Марценюк) було розширено перелік дисциплін із методики викладання іноземних мов, упроваджено низку інноваційних спецкурсів, спрямованих на оновлення змісту й форм підготовки майбутніх учителів англійської мови.

У вивченні предметів спеціалізації акцент зроблено на використання британських і американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, використання сучасних технічних засобів навчання. Пошук оптимальних шляхів реформування дистанційної форми навчання знайшов своє втілення в роботі над впровадженням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін у системі «Moodle».

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські гуртки, філологічні студії та наукові проблемні групи, де студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях (канд. пед. наук, доц. Головська І. В., викл. Михальчук О. М., канд. пед. наук Федорцова О. Г.), керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів філологічного факультету: практика в літніх оздоровчих таборах, спостереження та пробні уроки з англійської мови, практика з науково-педагогічних досліджень тощо.

Члени кафедри активно співпрацюють із Національним агентством із забезпечення освіти від вишів комунальної форми власності (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г.); є експертами з визначення порогового рівня із зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Юрченко М. В.), екзаменаторами, які перевіряють відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г.; викл. Юрченко М. В., викл. Кушнір А. С.).

Засвідчено тісну співпрацю кафедри з Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, освітніми та культурними організаціями й установами м. Вінниці, а саме: Академією безперервної освіти, Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Вінницьким державним аграрним університетом, Вінницьким фінансово-економічним університетом, а також із інформаційним центром «Вікно в Америку», школою іноземних мов «Harvard Language Club», Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського, загальноосвітніми школами міста тощо. Колектив кафедри налагодив тісні зв’язки з вишами та науковими установами інших регіонів, як-от: Національною академією наук України, Українським центром оцінювання якості освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

Науково-педагогічні працівники активно публікуються у фахових виданнях у царині філології та педагогіки, є постійними учасниками Міжнародних і Всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, у т. ч. за кордоном.

Повсякденна напружена робота викладачів кафедри над піднесенням престижу професії вчителя-філолога, що невдовзі творитиме історію нашої держави й сприятиме її інтеграції в європейський світовий простір, проявляється в організації студентських конференцій і семінарів на базі коледжу, зокрема у Міжколеджній студентській науково-практичній конференції «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки» (2019 р.) та у засіданнях студентських філологічних студій «Теоретична та дидактична лінгвістика: ключові аспекти філологічної освіти» (2019 р.).

Викладачі постійно працюють над підвищенням фахової підготовки через участь у семінарах та тренінгах Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education (канд. пед. наук, доц. Головська І. В., канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Михальчук О. М.), у вебінарах National Georgaphic Learning and Linguist (викл. Михальчук О. М.); у заходах асоціацій TESOL, IATEFL (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К., викл. Киливник В. В., викл. Михальчук О. М., викл. Юрченко М. В.); у регіональних навчально-методичних семінарах-тренінгах із методики підготовки випускників шкіл до ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Кушнір А. С., викл. Юрченко М. В.); он-лайн курсах і вебінарах Британської Ради в Україні (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К., викл. Киливник В. В., викл. Юрченко М. В.), он-лайн конференціях видавництва Macmillan «The Macmillan Education Online Conference» (канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); у тренінгах із інноваційних методик викладання іноземних мов, організованих «Harvard Language Club» (канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г., викл. Михальчук О. М.) та ін.; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вишах Вінниці та України; дають відкриті та показові заняття.

Помітно активізувалась робота в напрямку розроблення авторських лекційних курсів, написання підручників і навчальних посібників. Якісними та виконаними на високому науково-методичному рівні є словники й методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів відділення іноземних мов. Серед викладачів кафедри є чимало кураторів академічних груп, які проводять виховну роботу зі студентами, організовують цікаве дозвілля для своїх вихованців: екскурсії Вінниччиною та Україною, внутрішньогрупові та загальноколеджні виховні заходи. Студенти є постійними відвідувачами Вінницького українського академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського, місцевих музеїв і кінотеатрів, заходів інформаційного центру «Вікно в Америку», освітнього ярмарку Посольства США в Україні тощо. Викладачі-куратори залучають своїх вихованців до здорового способу життя через прогулянки на катері, пікніки на природі, катання на роликах і ковзанах тощо. Започатковано традицію проведення серед студентів відділення іноземних мов лінгвокраїнознавчого фестивалю «October-fest in Ukrainian style». Проводяться зустрічі студентів філологічного факультету з представниками Корпусу миру із США.

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, із них: 1 докторант, 6 кандидатів наук; до захисту кандидатської дисертації готуються ще 3 викладачі.  
Войцехівська Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук, докторант.
Головська Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук.
Голунов Леонід Анатолійович, викладач вищої категорії, викладач-методист
Киливник Вікторія Вікторівна, викладач ІІ категорії, аспірантка.
Кушнір Аліна Сергіївна, викладач І категорії, аспірантка.
Марценюк Олена Георгіївна, кандидат педагогічних, доцент.
Михальчук Олеся Миколаївна, викладач вищої категорії, аспірантка.
Мовчан Лариса Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Ободян Ніна Петрівна, кандидат педагогічних наук.
Пилипова Ірина Олегівна, спеціаліст, магістр освіти.
Рябошапка Олена Вікторівна, спеціаліст, магістр освіти.
Федорцова Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук. 
Юрченко Мирослава Володимирівна, викладач ІІ категорії, магістр освіти.


vojВойцехівська Наталія Костянтинівна,
кандидат філологічних наук (2010 р.),
докторант.

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «категорія згоди в сучасному діалогічному дискурсі» (2010 р.).

Публікації:
1. Країнознавство : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 148 с.
2. Стилістика : методичні вказівки до виконання дипломних (бакалаврських) робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 60 с.
3. Цікава граматика : синтаксис, пунктуація, стилістика : на допомогу студенту-практиканту. ― Вінниця, 2013. ― 113 с.
4. Let’s have a snack! : навчально-методичний посібник із практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.
4. Innovative Information and Communication Technologies in English Language Teaching. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.

Спектр наукових уподобань: когнітивна і прагма лінгвістика, дискурс-аналіз, гендерлекти.

Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Стилістика», «Практична граматика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...»


golovska

ГОЛОВСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук (2012 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «моральне виховання молодших школярів в процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї» (2012 р.).

Публікації:
1. Головська І. В. Застосування теорії інтертекстуальності в аналізі художніх текстів / І. В. Головська  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2013. – Вип. 18. – С. 338-342.
2. Головська І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування педагогічної культури батьків / І. В. Головська // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етап: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – С. 51-54.
3. Головська І. В. Актуальні питання реалізації особистісно- орієнтованого підходу в сучасному виховному процесі / І. В. Головська // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред.. кол.: Слободинська Т. С. (гол. ред..) та інші]. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. – Випуск 4 (24). – С. 41-46.
4. Головська І. В. Практика з позакласної виховної роботи студентів педагогічного коледжу як складова формування професійної компетентності / І. В. Головська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр.. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 167-170.
5. Holovska Iryna. The teacher’s role in organizing the effective interaction of secondary schools, out-of-school educational establishments and a family in the process of junior pupils’ moral development / Iryna Holovska // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 216 pages.

Спектр наукових уподобань: методичні засади викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах, новітні технології навчання, теорія і методика виховної роботи.

Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземних мов», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення».

Педагогічне кредо: «A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning» (Brad Henry)


golu

Голунов Леонід Анатолійович

Викладач вищої категорії, викладач-методист

Публікації:
1. The Queen of Hearth : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 56 с.
2. Love Matters : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 32 с.
3. Теоретична фонетика : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2014. ― 39 с.
4. Teaching Discourse on the Basis of Public Speech. - Вінниця: «Твори», 2019 - 98стр.
5. Making Business presentations. - Вінниця: «Твори», 2019 -37 ст.

Спектр наукових уподобань: роль семантичного фреймування у продукуванні ситуативно обумовленого дискурсу.

Викладає дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови», «Теоретична фонетика», «Практична фонетика».

Педагогічне кредо: «Situations in reality speak for themselves and the only trouble about them is that they may be shaped for speeches in the most human way»)/p>


kushnir

КУШНІР АЛІНА СЕРГІЇВНА

Викладач І категорії, аспірант Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Параметри наукового дослідження: тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності».

Публікації:
1. Кушнір А. С. Інноваційні технології у підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей / А. С. Кушнір // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали міжн. наук.-практ-конф. – Суми, СДПУ, 2017. – С. 39-40.
2. Kushnir А. S. Сomponent structure of future philology teachers' readiness for professional activity / A. S. Kushnir // Modernization of educational system: world trends and national peculiarities: materials of international scientific conference. – Kaunas, VMU, 2018. – P. 46-49.
3. Кушнір А. С. Сучасні наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів-філологів / А. С. Кушнір // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вінниця, – 2018. – 12 с.
4. Кушнір А. С. Застосування онлайн-сервісів як запорука підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов / А. С. Кушнір // Фізико-математична освіта. – 1(19). – Суми, – 2019. – C.95 – 101.
5. Кушнір А. С. Он-лайн квест як зовнішній інструмент пізнання: когнітивний аспект / А. С. Кушнір // Наукові записки: збірник наукових праць. – Вінниця, 2019. – 14 с.

Спектр наукових уподобань: когнітивна педагогіка, гейміфікація.

Викладає дисципліни: «Практична фонетика», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення».

Педагогічне кредо: «The best teacher is your last mistake» (Ralph Nader)


pyndykМАРЦЕНЮК ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА

Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів немовних ВНЗ на матеріалі вивчення англійської мови» (2003 р.).

Публікації:
1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення англійської мови. ― Вінниця : ВІНПРІНТ, 2010. ― 360 с.
2. Комунікативні процеси в навчанні : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 152 с.
3. Викладання дисциплін гуманітарного циклу на засадах гуманної педагогіки (експериментальна педагогіка) : педагогічний досвід [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2014.  
4. Шляхи ефективної організації науково-дослідної роботи бакалаврів-філологів : практикум. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 72 с.
5. Linguistic Text Analysis : work-book. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 100 с.

Спектр наукових уподобань: германська філологія, психолінгвістика, методика викладання англійської мови, лінгводидактика.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Вчитель залишається вчителем, доки вчиться сам».


myМихальчук Олеся Миколаївна

Викладач вищої категорії, старший викладач, аспірант Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Параметри наукового дослідження: тема дисертаційного дослідження «Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземної мови в освітньому середовищі гуманітарно-педагогічного коледжу».

Публікації:
1. Creative Teaching English : методичний посібник. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2017. ― 75 с.
2. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. ― 104 с.
3. Історія мови (англійська) : курс лекцій. ― Вінниця : Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», 2019. ― 36 с.
4. Михальчук О.М. Лідерська компетентність як складова професійної компетентності педагога / О.М. Михальчук // Професійно-педагогічна компетентність : навчальний посібник / за ред. І.Л. Холковської. ‒ Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. ‒ 308 с. ‒ С. 190‒196.
5. Виховання кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з англійської мови // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук». ― Київ, 2019. ― С. 31‒34.

Спектр наукових уподобань: ціннісні орієнтації майбутніх учителів іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Методика викладання іноземних мов», «Історія мови (англійської)», «Практична граматика», спецкурс «Креативні методи навчання іноземних мов».

Педагогічне кредо: «Never stop learning because life never stops teaching».


movchan

МОВЧАН ЛАРИСА ГРИГОРІВНА

Кандидат педагогічних (2012 р.), доцент (2015 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція» (2012 р.).

Публікації:
1. Мовчан Л.Г. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів Швеції / Науковий вісник Ужгородського університету : Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2016. - Вип. 2(39). – С. 147-149
2. Мовчан Л.Г. The Role of Elective Courses in Students’ Professional Development: Foreign Experience / Порівняльна професійна педагогіка. - № 2 (Т. 7). 2017 : наук. журнал / голов. Ред. Н.М. Бідюк. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 20 – 26. (DeGruyter Open).
3. Мовчан Л.Г. Харчук С.А. Досвід он-лайн навчання у ВНЗ Швеції / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 51 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 329- 333.
4. Мовчан Л.Г. On the Issue of Vocational English Syllabus Design for Sustainable Foreign Language Education. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Каразіна «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» 2019 р. №. 35.
5. Мовчан Л.Г. Applying a Cross-curricular Approach at Economic Faculties. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. Z o.o, 2019. P. 23 -37.

Спектр наукових уподобань: зарубіжна та порівняльна педагогіка, іншомовна освіта, вища освіта, контекстно-мовне інтегроване навчання, імерсійні технології.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Стилістика».

Педагогічне кредо: «Education is one of the most powerful things in life. It allows us to find the meaning behind everything and helps improve lives in a massive way».


obodianskaОБОДЯНСЬКА НІНА ПЕТРІВНА

Кандидат педагогічних (2009 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Проблема особистості у християнській антропології» (2009 р.).

Публікації:
1. «До питання про збереження та розвиток традицій духовно-морального виховання у сучасній системі національної освіти»: стаття. – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2006).
2. Особливості гуманістичного та християнського підходу до поняття «особистість»: стаття. – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2007).
3. «Інтегрування цінностей християнського вчення про особистість у сучасну психолого-педагогічну науку»: стаття. – Збірнику наукових праць Інституту проблем виховання АПН України (2007).
4. «Теоретичні основи християнської антропології як світоглядного підґрунтя психолого-педагогічної науки»: стаття. – Збірнику наукових праць Інституту проблем виховання АПН України (2009).
5. «Образ Божий і особистість за християнським вченням про людину»: стаття. – Альманах «Константинополь V» (збірник статей і матеріалів п’ятих Подільських науково-освітніх Кирило-Мефодіївських читань, м.Вінниця (2009).

Викладає дисципліни: «Практикум усного і писемного мовлення», «Практична граматика».

Педагогічне кредо: «Спочатку любити, потім навчати» (Ян Амос Коменський).


pilipova

ПИЛИПОВА ІРИНА ОЛЕНІВНА,

Спеціаліст, магістр освіти.

Публікації:
1. Пилипова І. О. Інтернет та соціальні мережі як макросоціальний чинник поповнення совникового складу англійської мови / І. О. Пилипова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали всеук. наук.-практ-конф. – Вінниця, ВДПУ, 2018. – С. 81-83.
2. Пилипова І. О. Розкриття найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті сучасного англомовного суспільства / І. О. Пилипова // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології : матеріали всеук. наук.-практ-конф. – Рівне, 2018. – С. 113-116.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс німецької мови», «Teaching Knowledge Test”.

Педагогічне кредо: «I teach languages to educate, to inspire, to enrich the life».

 

 


fedorcova

ФЕДОРЦОВА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА,

Кандидат педагогічних наук (2016 р.).

Параметри наукового дослідження: кандидатська дисертація «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків в процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Публікації:
1. Федорцова О. Г. English for every day communication for the students.
2. of power engineering department : [зб. вправ, тестів та завдань] /О. Г. Федорцова, О. М. Джеджула. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. –132 с.
3. Федорцова Е.Г. – ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА./ Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук №1-6 – г.Москва, 2017 – с.103-106.
4. Федорцова О.Г. – Проблеми професійного та духовно-морального виховання майбутніх спеціалістів-бухгалтерів та шляхи подолання проблеми/ - c.257- 262. – Проблеми освіти №.87: Збірник наукових праць. – м. Житомир, 2017/ Випуск 87 [2017].
5. Федорцова О.Г. – Проблема формування культурологічної компетентності студентів бакалаврату – майбутніх економістів/с.135 – 139/. –– Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – м. Житомир, Випуск № 1(92). – 2018. – 151 с.
6. Федорцова О.Г. – Наукові підходи до формування культурологічної компетентності майбутніх менеджерів./ Проблеми освіти № 90: Збірник наукових праць.– м. Київ, 2018- с. 217-222.

Спектр наукових уподобань: Культурологічна компетентність студентів в процесі вивчення іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Теоретична граматика», «Країнознавство», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Педагогічне кредо: «A great teacher is the one, who not only teaches great, but the one who can learn great from day to day».


juЮрченко Мирослава Володимирівна

Викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.).

Публікації:
1. Bitter schokolade : навчально-методична розробка з домашнього читання до книги Miriam Pressler. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 56 с.
2. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. ― 31 с.
3. A Kind of Loving : методична розробка з домашнього читання до книги Stan Barstow. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2012. ― 28 с.
4. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2014. ― Вип. 4. ― С. 38―47.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Друга іноземна мова (німецька)».

Педагогічне кредо: «When the root is deep, there is no reason to fear the wind».

 

 

 


Науково-методична робота

Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови» (за участю вчителів англійської мови ЗШ І―ІІІ ступенів № 32 ВМР)

Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови»

Зустріч викладачів кафедри германської філології із засновником та генеральним директором Міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» Шоном Патріком Харті, 29 березня 2019 року.

Зустріч викладачів кафедри германської філології із засновником та генеральним директором Міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education» Шоном Патріком Харті, 29 березня 2019 року.

V Міжколеджна студентська науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», 17 травня 2019 року.

V Міжколеджна студентська науково-практична конференція «Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки», 17 травня 2019 року.

Контакти

Зв'язатись з нами


vgpk@ua.fm

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13

Оплата за навчання та проживання

ОПЛАТИТИ