21019 м.Вінниця, вул.Нагірна,13 тел.: 8 (0432) 55-68-79; 55-68-92

Кафедра германської філології та зарубіжної літератури

Загальні відомості

gerІсторія й сьогодення кафедри

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту», досвіду підготовки з 2007 року бакалаврів зі спеціальності 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» (із 2016 року − 014 «Середня освіта (англійська мова та зарубіжна література)») й процесу розбудови в коледжі системи фахових кафедр була створена профільна випускова кафедра германської філології та зарубіжної літератури.

Навчальна робота кафедри

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних і практичних дисциплін германської філології для студентів відділення іноземних мов коледжу:

  •  англійська мова (історія мови, лексикологія, теоретична граматика, теоретична фонетика, стилістика, теорія і практика перекладу, країнознавство, практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської мови, ділова англійська мова, а також чисельних спеціалізованих курсів на вибір);
  •  німецька мова;
  •  зарубіжна література (теорія літератури, зарубіжна література, шкільний курс зарубіжної літератури з методикою викладання, історія зарубіжної літератури та літературна критика).


Завдяки участі Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління» (керівник робочої групи коледжу – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри О. Г. Пиндик) було розширено перелік дисциплін із методики викладання іноземних мов, упроваджено низку інноваційних спецкурсів, спрямованих на оновлення змісту й форм підготовки майбутніх учителів англійської мови.
 У вивченні предметів спеціалізації акцент зроблено на використання британських і американських підручників, матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, використання сучасних технічних засобів навчання. Пошук оптимальних шляхів реформування дистанційної форми навчання знайшов своє втілення в роботі над впровадженням електронних мультимедійних комплексів навчальних дисциплін у системі «Moodle».

Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські гуртки та наукові проблемні групи, де студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Здійснюється керівництво курсовими та бакалаврськими роботами.

Кафедра забезпечує педагогічну практику студентів відділення іноземних мов: практика в літніх оздоровчих таборах, спостереження та пробні уроки з англійської мови та зарубіжної літератури, практика з науково-педагогічних досліджень тощо.

Члени кафедри активно співпрацюють із Національним агентством із забезпечення освіти від вишів комунальної форми власності (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г.); є експертами з визначення порогового рівня із зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Юрченко М. В.), екзаменаторами, які перевіряють відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови (викл. Юрченко М. В., викл. Гладка А. С.)

Засвідчено тісну співпрацю кафедри з освітніми та культурними організаціями й установами м. Вінниці, а саме: Академією безперервної освіти, Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Вінницьким державним аграрним університетом, Вінницьким фінансово-економічним університетом, а також із інформаційним центром «Вікно в Америку», школою іноземних мов «Harvard Language Club», Вінницьким обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. М. К. Садовського, загальноосвітніми школами міста тощо. Колектив кафедри налагодив тісні зв’язки з вишами та науковими установами інших регіонів, як-от: Національною академією наук України, Українським центром оцінювання якості освіти, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Київським національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка.

Науково-педагогічні працівники активно публікуються у фахових виданнях у царині філології та педагогіки, є постійними учасниками Міжнародних і Всеукраїнських конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, у т. ч. за кордоном.

Повсякденна напружена робота викладачів кафедри над піднесенням престижу професії вчителя-філолога, що невдовзі творитиме історію нашої держави й сприятиме її інтеграції в європейський світовий простір, проявляється в організації студентських конференцій і семінарів на базі коледжу: «Мова ― це віконце, крізь яке людина бачить світ» (2011 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Мова в лексичному, фразеологічному та орфографічному аспектах» (2012 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Образ жінки у світовій літературі» (2013 р., викл. Голованюк В. А.); «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики» (2013 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.);  «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики» (2014 р., спільно з кафедрою української філології; канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища» (2015 р., канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. пед. наук Штифурак А. В.) та ін.

Викладачі постійно працюють над підвищенням фахової підготовки через участь у заходах асоціацій TESOL, IATEFL (канд. філол. наук, доц. Ящук П. А., канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К.; канд. пед. наук Штифурак А. В.; викл. Киливник В. В., викл. Михальчук О. М., викл. Юрченко М. В.); у регіональних навчально-методичних семінарах-тренінгах із методики підготовки випускників шкіл до ЗНО з англійської мови (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Юрченко М. В.); он-лайн курсах і вебінарах Британської Ради в Україні (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., канд. філол. наук Войцехівська Н. К.; канд. пед. наук Штифурак А. В.; викл. Киливник В. В., викл. Юрченко М. В.), он-лайн конференціях видавництва Macmillan «The Macmillan Education Online Conference» (канд. філол. наук Войцехівська Н. К.); у тренінгах із інноваційних методик викладання іноземних мов, організованих «Harvard Language Club» (канд. пед. наук, доц. Пиндик О. Г., викл. Михальчук О. М.) та ін.; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вишах Вінниці та України (канд. філол. наук, доц. Ящук П. А., викл. Л. А. Голунов, викл. В. А. Голованюк, викл. Михальчук О. М., викл. В. В. Киливник, викл. В. М. Іщенко), дають відкриті та показові заняття.

Помітно активізувалась робота в напрямку розроблення авторських лекційних курсів, написання підручників і навчальних посібників. Якісними та виконаними на високому науково-методичному рівні є словники й методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів відділення іноземних мов.
Серед викладачів кафедри є чимало кураторів академічних груп, які проводять виховну роботу зі студентами, організовують цікаве дозвілля для своїх вихованців: екскурсії Вінниччиною та Україною, внутрішньогрупові та загальноколеджні виховні заходи. Студенти є постійними відвідувачами Вінницького українського академічного музично-драматичного театру імені М. К. Садовського, місцевих музеїв і кінотеатрів, заходів інформаційного центру «Вікно в Америку», освітнього ярмарку Посольства США в Україні тощо. Викладачі-куратори залучають своїх вихованців до здорового способу життя через прогулянки на катері, пікніки на природі, катання на роликах і ковзанах тощо. Започатковано традицію проведення серед студентів відділення іноземних мов лінгвокраїнознавчого фестивалю «October-fest in Ukrainian style».

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 10 викладачів, із них: два докторанти, чотири кандидати наук; до захисту кандидатської дисертації готується ще 1 викладач.
Войцехівська Наталія Костянтинівна, кандидат філологічних наук (2010 р.), докторант, завідувач кафедри.
Пиндик Олена Георгіївна, кандидат педагогічних (2003 р.), доцент (2005 р.), завідувач відділення іноземних мов (2010 р.).
Ящук Петро Ананійович, кандидат філологічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.).
Штифурак Анатолій Володимирович, кандидат педагогічних наук (2005 р.), докторант.
Голунов Леонід Анатолійович, викладач вищої категорії, викладач-методист
Голованюк Валентина Анатоліївна, викладач вищої категорії, секретар первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).
Михальчук Олеся Миколаївна, викладач вищої категорії, магістр освіти (2012 р.).
Киливник Вікторія Вікторівна, викладач ІІ категорії, аспірантка.
Юрченко Мирослава Володимирівна, викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.), голова первинної профспілкової організації студентів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2014 р.).
Іщенко Валентина Миколаївна, викладач ІІ категорії.
Бережанська Ольга Юріївна, секретар-друкарка.


vojВойцехівська Наталія Костянтинівна,
кандидат філологічних наук (2010 р.),
докторант, завідувач кафедри.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Категорія згоди в сучасному діалогічному дискурсі».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Країнознавство : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 148 с.
2. Стилістика : методичні вказівки до виконання дипломних (бакалаврських) робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 60 с.
3. Цікава граматика : синтаксис, пунктуація, стилістика : на допомогу студенту-практиканту. ― Вінниця, 2013. ― 113 с.
4. Let’s have a snack! : навчально-методичний посібник із практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.
4. Innovative Information and Communication Technologies in English Language Teaching. ― Вінниця, 2011. ― 70 с.

Член атестаційної комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Керує науковою роботою студентів (курсові та дипломні роботи зі стилістики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів коледжу, дипломні роботи студентів ВНЗ України.

Підготувала лауреатів і призерів V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (Захаріна А., ІІІ місце, 2014 р.); VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (Величко М., Захаріна А., ІІ і ІІІ місця, 2015 р.).

Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Стилістика», «Практична граматика», «Практичний курс англійської мови».

Педагогічне кредо: «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...»


pyndyk

Пиндик Олена Георгіївна

Кандидат педагогічних наук (2003 р.), доцент (2005 р.), завідувач відділення іноземних мов (2010 р.).

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів немовних вузів».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення англійської мови. ― Вінниця : ВІНПРІНТ, 2010. ― 360 с.
2. Комунікативні процеси в навчанні : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 152 с.
3. Викладання дисциплін гуманітарного циклу на засадах гуманної педагогіки (експериментальна педагогіка) : педагогічний досвід [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2014.  
4. Шляхи ефективної організації науково-дослідної роботи бакалаврів-філологів : практикум. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 72 с.
5. Linguistic Text Analysis : work-book. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 100 с.

Науковий редактор Вісника науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (виходить 4 рази в рік).

Голова експертної групи атестаційної комісії Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові й дипломні роботи з лексикології та педагогіки, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, дипломні роботи студентів Хмельницького національного університету.

Викладає дисципліни: «Лексикологія», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Основи наукових досліджень».

Педагогічне кредо: «Шануй людей, коли крокуєш угору, бо стрінеш їх, коли спускатимешся вниз!»


ja

Ящук Петро Ананійович

Кандидат філологічних наук (1974 р.), доцент (1979 р.).
 
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комунікативні типи простих розповідних речень в англійській мові та засоби їхнього виділення».
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Граматичний аналіз речення : навчально-методичний посібник для студентів І―ІІ курсів вишів. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2010. ― 48 с.
2. Посібник «Англійські ідіоми в ілюстраціях з поясненнями : навчально-методичний посібник. ― Вінниця : ВОІПОПП, 2013. – 88 с.
3. Теоретична граматика : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 96 с.
4. Теорія і практика перекладу : курс лекцій для студентів IV курсу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денна форма навчання). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 55 с.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із теоретичної граматики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Теорія й практика перекладу», «Теоретична граматика».
 
Педагогічне кредо: «Той, хто йде, дорогу здолає!»

 


shtШтифурак Анатолій Володимирович

Кандидат педагогічних наук (2005 р.), докторант.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних інтересів студентів педагогічних училищ в процесі вивчення іноземних мов».

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Практикум із письма німецькою мовою : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2015. ― 66 с.
2. Словник англо-український, українсько-англійський методичних термінів. ― Вінниця, 2012.  ― 18 с.
3. Тести з граматики англійської мови для студентів 1―2 курсів факультетів іноземних мов. ― Вінниця, 2010. ― 99 с.
4. Методичні розробки з домашнього читання до книги «Why didn’t they are Evans». ― Вінниця, 2008. ― 58 с.
5. Методична розробка до практичних занять із методики викладання іноземних мов. ― Вінниця, 2004. ― 71 с.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із методики викладання іноземних мов, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)», «Методика викладання іноземних мов».

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».

 
 
 

golu

Голунов Леонід Анатолійович

Викладач вищої категорії, викладач-методист
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. The Queen of Hearth : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 56 с.
2. Love Matters : навчально-методичний посібник із практики усного і писемного мовлення. ― Вінниця, 2016. ― 32 с.
3. Теоретична фонетика : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2014. ― 39 с.
4. Friendship as it is : методрозробка з практичного курсу англійської мови. ― Вінниця, 2011. ― 46 с.
5. «Sofies Welf» von Jostein Gaarder : система методичних завдань до роману. ― Вінниця, 2008. ― 38 с.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові роботи з теоретичної фонетики, участь у конференціях), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Підготував студентів-призерів: Тішковську К. В. ― І місце серед ВНЗ І―ІІ рівнів акредитації Західного регіону з англійської мови (2010 р.), Криловську А. А. ― ІІІ місце серед ВНЗ І―ІІ рівнів акредитації Вінницької області (2014 р.).
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Теоретична фонетика», «Практична фонетика».
 
Педагогічне кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках (Йоган Фрідріх Шиллер)».

golГолованюк Валентина Анатоліївна

Викладач вищої категорії.

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Граматичні тести. ― Вінниця, 2008. ― 50 с.
2. Зарубіжна література : опорні конспекти лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2010. ― 300 с.
3. Розмовні теми з англійської мови (на допомогу абітурієнтам). ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2012. ― 26 с.
4. Зарубіжна література кінця ХІХ ― поч. ХХ ст. : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2013. ― 50 с.
5. Зарубіжна література. Постмодернізм : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (англійська, німецька)» денної форми навчання. ― Вінниця, 2015. ― 50 с.

Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із зарубіжної літератури, участь у конференціях).

Виконує обов’язки секретаря первинної профспілкової організації працівників Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2006 р.).

Викладає дисципліни: «Практична граматика», «Зарубіжна література», «Теорія літератури».

Педагогічне кредо: «Навчаючи ― учись, навчаючи ― твори, у процесі творчості ― навчай».

 

 


myМихальчук Олеся Миколаївна

Викладач вищої категорії, магістр освіти (2012 р.).

Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. English Grammar Reference Book : навчально-методичний посібник-довідник із практичної граматики англійської мови. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2012. ― 64 с.
2. Методика викладання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 104 с.
3. Історія мови (англійська) : курс лекцій. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2015. ― 36 с.
4. Презентації з практичної граматики англійської мови [Електронний ресурс]. ― Вінниця, 2012.  
5. Розвиток мотивації студентів вищих навчальних закладів І―ІІ рівнів акредитації до вивчення іноземної мов // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2012. ― Вип. 2. ― С. 60―67.

Керує науковою роботою студентів відділення: курсові роботи з методики викладання іноземних мов та історії мови (англійської), дипломні роботи з історії мови (англійської), підготовка студентів до виступів на конференціях.

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Методика викладання іноземних мов», «Історія мови», «Практична граматика».

Педагогічне кредо: «Never stop learning because life never stops teaching».

 


kyl

Киливник Вікторія Вікторівна,

Викладач ІІ категорії, аспірантка Київського національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
 
Тема дисертаційного дослідження «Формування соціокультурної компетентності майбутнього вчителя англійської мови».
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Ecology and Environmental Protection : навчально-методичний посібник. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. ― 65 с.
2. Методика навчання іноземних мов : курс лекцій. ― Вінниця, 2014. ― 167 с.
3. Travelling by Sea: навчально-методичний посібник. ― Вінниця : Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, 2013. ― 50 с.
4. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2015. ― Вип. 1. ― С. 80―84.
5. Соціокультурна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови в процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : педагогіка і психологія. ― 2015. ― Вип. 44. ― С. 173―175.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові та дипломні роботи із методики викладання іноземних мов), рецензує наукову продукцію викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу.
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Методика викладання іноземних мов».
 
Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість ― два крила педагога!».

juЮрченко Мирослава Володимирівна

Викладач ІІ категорії, магістр освіти (2016 р.).
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Bitter schokolade : навчально-методична розробка з домашнього читання до книги Miriam Pressler. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2014. ― 56 с.
2. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2013. ― 31 с.
 3. A Kind of Loving : методична розробка з домашнього читання до книги Stan Barstow. ― Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2012. ― 28 с.
4. Методичні рекомендації щодо здачі ЗНО з англійської мови // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2014. ― Вип. 4. ― С. 38―47.
 
Голова первинної профспілкової організації студентів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (з 2014 р.).
 
Екзаменатор, який перевіряє відкриті тестові завдання ЗНО з англійської мови та експерт із визначення порогового рівня (2014―2016 рр.).
 
Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практикум усного й писемного мовлення», «Друга іноземна мова (німецька)».
 
Педагогічне кредо: «When the root is deep, there is no reason to fear the wind».
 
 
 
 

isІщенко Валентина Миколаївна

Викладач ІІ категорії.
 
Навчально-наукова й громадська діяльність:
1. Сучасний урок світової літератури : методична розробка для керівників практики та студентів відділення іноземних мов. ― Вінниця, 2013. ― 139 с.
2. Short stories : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2013. ― 45 с.
3. Meals : навчально-методичний посібник. ― Вінниця, 2012. ― 49 с.
4. Науково-методичний супровід процесу особистісного розвитку студентів в умовах коледжу // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. ― 2013. ― Вип. 4. ― С. 43―48.
 
Керує науковою роботою студентів відділення (курсові роботи із зарубіжної літератури, участь у конференціях).

Викладає дисципліни: «Шкільний курс зарубіжної літератури з методикою викладання», «Історія зарубіжної літератури та літературна критика».
 
Педагогічне кредо: «Треба ставитися до людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе».
 
 
 
 
 
 

beБережанська Ольга Юріївна

Секретар-друкарка

Науково-методична робота

Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Науково-практична конференція «Інноваційний процес як запорука створення комфортного освітнього середовища»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики та лінгводидактики»
Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови» (за участю вчителів англійської мови ЗШ І―ІІІ ступенів № 32 ВМР)
Майстер-клас «Інноваційні форми, методи і прийоми роботи на уроках англійської мови»

Контакти

Зв'язатись з нами

8 (0432) 55-68-79

vgpk@ua.fm

Графік работи приймальної комісії

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наша адреса

21019, м. Вінниця
вул. Нагірна, 13